Pokemon

# Pokemon Major Minor Background
494 Bikuteini      
495 Tsutaaja   BW001  
496 Janobii   BW004  
497 Jarouda      
498 Pokabu     BW001
499 Chaobuu   BW013  
500 Enbuou      
501 Mijumaru     BW001
502 Futachimaru   BW004  
503 Daikenki      
504 Minezumi     BW001
505 Miruhoggu   BW014  
506 Youterii   BW015  
507 Haaderia   BW016  
508 Muurando      
509 Choroneko      
510 Reparudasu      
511 Yanappu   BW005  
512 Yanakkii      
513 Baoppu   BW005  
514 Baokkii   BW028  
515 Hiyappu   BW005  
516 Hiyakkii      
517 Munna BW006    
518 Mushaana BW006    
519 Mamepato     BW001
520 Hatoubou   BW010  
521 Kenhorou      
522 Shimama   BW031  
523 Zeburaika      
524 Dangoro      
525 Gantoru      
526 Gigaiasu      
527 Koromori   BW002  
528 Kokoromori   BW027  
529 Moguryuu      
530 Doryuuzu   BW009  
531 Tabunne   BW006  
532 Dokkoraa   BW034  
533 Dotekkotsu      
534 Roubushin      
535 Otamaro   BW035  
536 Gamagaru   BW034  
537 Gamageroge      
538 Nageki      
539 Dageki      
540 Kurumiru BW018    
541 Kurumayu   BW025  
542 Hahakomori   BW018  
543 Fushide BW022    
544 Hoiiga   BW025  
545 Pendoraa BW009    
546 Monmen BW032    
547 Erufuun      
548 Churine      
549 Doredeia      
550 Basurao      
551 Meguroko BW003    
552 Warubiru   BW020  
553 Warubiaru      
554 Darumakka BW008    
555 Hihidaruma BW008    
556 Marakacchi      
557 Ishizumai BW011    
558 Iwaparesu      
559 Zuruggu BW017    
560 Zuruzukin      
561 Shinboraa      
562 Desumasu BW014    
563 Desukaan      
564 Purotouga      
565 Abagoura      
566 Aaken      
567 Aakeosu      
568 Yabukuron BW012    
569 Dasutodasu      
570 Zoroa      
571 Zoroaaku      
572 Chiraamii     BW001
573 Chirachiino      
574 Gochimu      
575 Gochimiru      
576 Gochiruzeru BW021    
577 Yuniran      
578 Daburan      
579 Rankurusu      
580 Koaruhii BW020    
581 Suwanna     BW001
582 Banipucchi      
583 Baniricchi   BW034  
584 Baibanira      
585 Shikijika      
586 Mebukijika   BW019  
587 Emonga BW027    
588 Kaburumo      
589 Shubarugo      
590 Tamagetake   BW035  
591 Morobareru      
592 Pururiru   BW010  
593 Burungeru      
594 Mamanbou     BW001
595 Bachuru     BW031
596 Denchura   BW017  
597 Tesshiido      
598 Nattorei      
599 Giaru      
600 Gigiaru      
601 Gigigiaru      
602 Shibishirasu      
603 Shibibiiru      
604 Shibirudon      
605 Riguree BW033    
606 Oubemu      
607 Hitomoshi BW029    
608 Ranpuraa   BW022  
609 Shandera      
610 Kibago     BW001
611 Onondo     BW006
612 Ononokusu     BW006
613 Kumashun      
614 Tsunbeaa      
615 Furiijio      
616 Chobomaki      
617 Aagirudaa      
618 Maggyo   BW035  
619 Kojofuu      
620 Kojondo      
621 Kurimugan BW030    
622 Gobitto      
623 Goruugu      
624 Komatana      
625 Kirikizan      
626 Baffuron      
627 Washibon      
628 Uouguru      
629 Baruchai      
630 Barujiina      
631 Kuitaran      
632 Aianto      
633 Monozu      
634 Jiheddo      
635 Sazandora      
636 Meraruba      
637 Urugamosu      
638 Kobaruon      
639 Terakion      
640 Birijion      
641 Torunerosu      
642 Borutorosu      
643 Reshiramu      
644 Zekuromu     BW001
645 Randorosu      
646 Kyuremu      
647 Kerudeio      
648 Meroetta      
649 Genosekuto